Veilig Sportklimaat / Preventief beleid
Gedragsregels Basketballvereniging River Trotters

Net als alle bij de NOC*NSF aangesloten sportbonden neemt Basketballvereniging River Trotters seksuele intimidatie serieus. Ook wij onderschrijven de 11 gedragsregels van NOC*NSF.

De gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn als volgt:

 1. De begeleider dient te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening; 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 4. Seksueel getinte handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter (tot zestien jaar) zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren;
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
 7. De begeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden, reis en verblijf gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 8. De begeleider heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn opgesteld naar aanleiding van de door de Algemene Vergadering van NOC*NSF goedgekeurde Gedragsregels begeleiders in de sport d.d. 15 november 2011.

 

Vertrouwenspersoon

Basketballvereniging River Trotters heeft een eigen vertrouwenspersoon.
Dit is Erik van Noordenne. Alle informatie omtrent onze vertrouwenspersoon is te vinden op de website onder het menu INFO - informatie - vertrouwenspersoon.

 

Aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers

Basketballvereniging River Trotters kan niet draaien zonder vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn al meerdere jaren lid binnen de vereniging. Vanaf seizoen 2015-2016 vraagt de vereniging voor elke vrijwilliger die met jeugdleden te maken heeft een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan. Daarnaast zijn de gedragsregels bij elke vrijwilliger bekend.

Nieuwe vrijwilligers zullen een kennismakingsgesprek krijgen. De referenties zullen worden gecheckt. Vrijwilligers dienen lid te worden van onze vereniging.
Verder zal een VOG overlegd dienen te worden. Uiteraard zullen ook bovenstaande gedragsregels doorgenomen worden.

Logo SamenVSK rgb

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.